TẦM NHÌN – SỨ MỆNH

Tầm nhìn

Phát triển Trung tâm Đào tạo Quốc tế của PTIT trở thành một trung tâm về quốc tế hoá trong giáo dục đại học, giáo dục định hướng nghề nghiệp và dịch vụ đào tạo quốc tế cho xã hội.

Sứ mệnh

✓ Là một trung tâm quốc tế hoá giáo dục, đào tạo và dịch vụ cho xã hội, sứ mạng của chúng tôi là:

✓ Cung cấp các chương trình đào tạo quốc tế chất lượng để đáp ứng xu hướng phát triển và yêu cầu thực tiễn của các tổ chức, doanh nghiệp và xã hội;

✓ Cung cấp các chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp tiêu chuẩn quốc tế, nâng cao kỹ năng cho việc phát triển nguồn nhân lực cho các thị trường nội địa và quốc tế;

✓ Cung cấp các dịch vụ về quốc tế hoá giáo dục và đạo tạo có chất lượng cho sinh viên và xã hội đáp ứng yêu cầu phát triên nhanh của thế giới hiện đại ngày nay.

Những giá trị cốt lõi

✓ Đề cao sự cởi mở đón nhận thế giới tri thức bên ngoài
✓ Tích cực chuyển đổi để làm chủ những giá trị mới.
✓ Kiến thiết sự đổi mới sáng tạo vì một thế giới tốt đẹp hơn.